نظاميان اوكراينى در کارخانه آزوفستال ماریوپول تسلیم نیروهای روسی مى شوند

نظاميان اوكراينى در کارخانه آزوفستال ماریوپول تسلیم نیروهای روسی مى شوند
17 ماه مه 2022, 09:36

نظاميان اوكراينى در کارخانه آزوفستال ماریوپول تسلیم نیروهای روسی مى شوند.