آیا جایگزین جاده گوروس-کافان که ایران را به ایروان متصل می کند آماده است؟

آیا جایگزین جاده گوروس-کافان که ایران را به ایروان متصل می کند آماده است؟
23 نوامبر 2021, 14:21

آیا جایگزین جاده گوروس به کافان که ایران را به بخشى از مناطق ارمنستان متصل می کند آماده است؟