نظامیان اسرائیل قبر پسر زن فلسطینی را جلو چشمش تخریب کردند

نظامیان اسرائیل قبر پسر زن فلسطینی را جلو چشمش تخریب کردند
26 اکتبر 2021, 08:59

نظامیان اسرائیل قبر پسر زن فلسطینی را جلو چشمش تخریب کردند