در شهر قامشلی سوریه ارتش مانع نیروهای اشغالگر آمریکایی شد و آنها را مجبور به بازگشت کرد

در شهر قامشلی سوریه ارتش مانع نیروهای اشغالگر آمریکایی شد و آنها را مجبور به بازگشت کرد
23 اکتبر 2021, 12:03

در شهر قامشلی سوریه ارتش مانع نیروهای اشغالگر آمریکایی شد و آنها را مجبور به بازگشت کرد.