تعداد شهدای انفجار مسجد شیعیان در قندهار افغانستان به 62 رسید

تعداد شهدای انفجار مسجد شیعیان در قندهار افغانستان به 62 رسید
16 اکتبر 2021, 11:27

تعداد شهدای انفجار مسجد شیعیان در قندهار افغانستان به 62 رسید